Site Alert

Document image retrieval in Claim and Account Center is experiencing intermittent issues at this time. We are working quickly to resolve the problems. We apologize for the inconvenience.

តើយើងអាចជួយអ្នកដូចម្តេចខ្លះ ថ្ងៃនេះ?

សូមទាក់ទងក្រសួងការងារ &ឧស្សាហកម្មនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន (Washington State Department of Labor & Industries) សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី និងសេវារបស់ភ្នាក់ងារជាភាសារបស់អ្នកតាមរយៈលេខ 1-800-547-8367.

នៅពេលអ្នកកំពុងទូរស័ព្ទ សូមចាំមួយភ្លែតខណៈពេលយើងទូរស័ព្ទទៅអ្នកបកប្រែដើម្បីជួយពួកយើង។ អ្នកអាចរៀនបន្ថែមទៀតអំពីកម្មវិធី និងសេវារបស់ពួកយើងដែលមានដាក់នៅខាងក្រោម ហើយទទួលបានឯកសារដែលបានបកប្រែ។ សេវានេះគឺឥតគិតថ្លៃ។.

សូមឲ្យពួកយើងដឹងប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបដិសេធនូវសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់ ឬបកប្រែឯកសារឲ្យគ្រប់គ្រាន់ ឬមានការបារម្ភ ពាក្យបណ្តឹង ឬសំណួរទាក់ទងនឹងសេវាអតិថិជនណាមួយនោះ។.

ការងារ និងឧស្សាហកម្ម (Labor & Industries) គឺមិនទាក់ទិនជាមួយនឹងសេវាអន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្ជាតិទេ(Immigration and Naturalization Service) ។ យើងនឹងមិនរាយការណ៍កម្មករគ្មានឯកសារ ទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ ឬអាជ្ញាធរប៉ូលិសក្នុងតំបន់ - វាគឺជាចេតនារបស់យើងដើម្បីធានាឱ្យបាននូវកម្មករនិយោជិកត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវកន្លែងធ្វើការដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ និងការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប្រសិនបើមានរងរបួស។.

បុគ្គលិករបស់យើងអាចជួយអ្នកឲ្យយល់បាន:

សម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើការ

 • ការទាមទារសំណងរបស់បុគ្គលិកធ្វើការ និងការបង់ថ្លៃការបាត់បង់ពេលវេលា។.
 • ររបៀបស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត។.
 • តម្រូវការការសម្រាក និងពេលញ៉ាំអាហារ.
 • ប្រាក់ខែអប្បបរិមា និងថ្លៃឈ្នួលធ្វើការលើសម៉ោង.
 • ររបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកធ្វើការ.
 • តម្រូវការសុវត្ថិភាពកន្លែងធ្វើការ និងរបៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងសុវត្ថិភាពកន្លែងធ្វើការ។.
 • របៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រសិនអ្នកត្រូវបានសងសឹកប្រឆាំងចំពោះការបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះកន្លែងធ្វើការមានសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ។.
 • របៀបដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រសិននិយោជករបស់អ្នកសងសឹកប្រឆាំងនឹងអ្នកចំពោះគ្រោះថ្នាក់កន្លែងធ្វើការ។.

សម្រាប់ម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្ម

 • តើត្រូវធ្វើអ្វី ប្រសិនបើបុគ្គលិករបស់អ្នកត្រូវរបួស។.
 • ររបៀបស្នើសុំការប្រឹក្សាសុវត្ថិភាព និងសុខភាព។.
 • របៀបដាក់របាយការណ៍ត្រីមាស។.
 • សម្ភារៈហឹ្វកហាត់សុវត្ថិភាព។។.
 • លិខិតអនុញ្ញាត និងការធ្វើអធិការកិច្ច។.
 • តម្រូវការពាណិជ្ជកម្ម L&I។.
 • ព័ត៌មានសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មតូចៗ។.

សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម

ប្រសិនបើអ្នកជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហឹង្សា កម្មវិធីសំណងជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្ម (Crime Victims Compensation Program) អាចមានលទ្ធភាពជួយបាន។ សូមទូរស័ព្ទ 1-800-762-3716 ហើយចាំមួយភ្លែតខណៈពេលយើងទូរស័ព្ទទៅអ្នកបកប្រែដើម្បីជួយពួកយើង។.

ដាក់ពាក្យប្ដឹង​លើសិទ្ធិទទួលបានជំនួយភាសា និងសិទ្ធិពលរដ្ឋផ្សេងទៀត

ចំណងជើងទី VI នៃច្បាប់​សិទ្ធិពលរដ្ឋ​ហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរើសអើងដោយសារតែកត្តាពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ ដើមកំណើតជាតិសាសន៍នៅក្នុង​កម្មវិធី ឬសកម្មភាពណាមួយដែលទទួលបានមូលនិធិពីសហព័ន្ធ ឬជំនួយ​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសហព័ន្ធផ្សេងទៀតនោះឡើយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក​បានស្នើសុំសេវាកម្ម ហើយមិនបានទទួលសេវាកម្មទាំងនេះ​ជាភាសាដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ឬលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថា ក្រសួងការងារ និងឧស្សាហកម្មបានរើសអើងប្រឆាំងនឹងរូបលោកអ្នក សូមទាក់ទងមកកាន់​ Civil Rights Complaint Hotline (ខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍​ផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋ) របស់ L&I តាមរយៈលេខ 1-855-682-0778។ ជម្រើសផ្សេងទៀត​សម្រាប់ការបំពេញ​បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការរើសអើង​រួមមានការទំនាក់ទំនងទៅកាន់៖ Washington State Office of the Attorney General (ការិយាល័យ​អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) (ទូរស័ព្ទ៖ 1-800-551-4636), Washington State Human Rights Commission (គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន) (ទូរស័ព្ទ៖ 1-800-233-3247), The U.S. Department of Labor (ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក) (ទូរស័ព្ទ៖ 1-202-693-6500) និង Department of Justice (ក្រសួងយុត្តិធម៌) សហរដ្ឋអាមេរិក (ទូរស័ព្ទ៖ 1-855-856-1247)។


សេវាចូលប្រើប្រាស់ភាសា

Access Washington official state portal

   © Washington State Dept. of Labor & Industries. Use of this site is subject to the laws of the state of Washington.

Help us improve