Drivers providing services for a rideshare company have rights and benefits. Have you been:

 • Denied a paycheck?
 • Not paid for taking sick leave?
 • Injured at work and paying the doctor's bill?

You have the right to file a complaint with L&I.

ለrideshare ኩባንያዎች አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች መብቶችና ጥቅሞች አሏቸው። እነዘህ ደርሶቦታል፡

 • የደመወዝ ክፍያ ተከልክሏል?
 • ለህመም ጊዜ የወሰድኩት አልተከፈለኝም?
 • በሥራ ላይ ጉዳት ደርሶብኛልና የዶክተሩን ሂሳብ ከፍሏል?

ለL&I ጋር ቅሬታ የማቅረብ መብት አልዎት።

يتمتع السائقون الذين يوفرون خدماتهم لشركات مشاركة الرحلات بحقوق ومزايا. هل تعرضت من قبل للتالي:

 • حُرمت من شيك أجرك؟
 • عدم دفع مقابل الحصول على الإجازة المرضية؟ك المرضية؟
 • أُصِبت أثناء العمل ودفعت فاتورة الطبيب من مالك؟

لك الحق في تقديم شكوى لدى إدارة العمل والصناعة.

Los conductores que prestan servicios para compañías de vehículos compartidos tienen derechos y beneficios. ¿Alguna vez le ha ocurrido lo siguiente?

 • ¿Le han negado un pago de salario?
 • ¿No se le paga por tomar tiempo por enfermedad?
 • ¿Sufrió una lesión mientras trabajaba y tuvo que pagar la factura del médico?

Usted tiene derecho a presentar una queja a L&I.

رانندگانی که برای شرکت‌های rideshare خدمات ارائه می‌کنند، حقوق و امتیازات دارند. آیا:

 • چک حقوق ماهیانه تان رد شده است؟
 • برای گرفتن وقت بیماری با حقوق پرداخت نشده است؟ته اید؟
 • در حالت کار مجروح شده اید و فیس داکتر را تحویل کرده اید؟

شما حق دارید تا با L&I شکایت درج کنید.

Les chauffeurs qui fournissent des services aux entreprises de VTC ont des droits et des avantages:

 • On a refusé de vous verser votre paie?
 • On ne vous a pas payé(e) pour vos congés de maladie?
 • Vous avez été blessé(e) au travail et vous avez payé les honoraires du médecin?

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de L&I.

राइड शेयर कंपनियों के लिए सेवाएँ प्रदान करने वाले ड्राइवरों के अधिकार और बेनिफिट्स होते हैं। क्या आपको:

 • वेतन देने से इन्कार किया गया है?
 • बीमारी की छुट्टी लेने के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा?
 • काम पर चोट लगी है और आपने डॉक्टर का बिल चुकाया है?

आपको L&I के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।.

Konkolaachiftoonni kampaniiwwan raayidsheer tajaajila kennan mirgaafi faayidaa qabu. Kanneen keessaa maaltu si mudate:

 • Kaffaltaa?
 • Dhukkubsatanii yeroo fudhachuuf namaaf kaffalamuu dhabuu?
 • Hojii irratti miidhamtee kaffaltii doktoraa kaffaltee?

L&I’tti komii dhiyeessuuf mirga qabda.

ਰਾਈਡਸ਼ੇਅਰ (rideshare) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
 • ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L&I ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

У водителей, оказывающих услуги компаниям-агрегаторам такси, имеются права и социальные гарантии. Вам когда-либо:

 • Отказывали в получении заработной платы?
 • Не оплатили отпуск по болезни?
 • Не оплачивали счет за медицинские услуги в связи с получением травмы на рабочем месте?

У вас есть право подать жалобу в Департамент труда и промышленности (L&I)

Haqun do kuyun wa jama mobilingolliran mobiliwurundaanon danŋa. Yaala:

 • I d‘an kuma tugaadinkayitin ŋa ba?
 • Tugaado ma ɲa do tuumayinwatten wuttunden ŋa?
 • Golli kasara d‘an kita, a do na jaarandaanan tuga?

Sariyan d‘an ɲamari na ɲangiye wara katta L&I golliran ŋa.

Darawallada bixinaya adeegyada shirkadaha tagaasida casriga ah waxay leeyihiin xuquuqo iyo dheefo. Ma:

 • Waxaa laguu diidey jeeg-mushaareed?
 • In aanan lagu siin mushaarka qaadashada waqtiga bukaanka?
 • In aad ku dhaawacantey shaqada ayaad qaansheegga dhakhtarka bixisey?

Waxaad xaq u leedahay in aad cabasho u soo gudbiso waaxda L&I.

ንራይድሼር ትካላት ኣገልግሎት ዘቕርቡ ገናሕቲ መሰልን ጥቕምታት ኣለዎም፡፡ እዞም ዝስዕቡ ኔርኩምዶ፡

 • ደሞዝ ተኸልኪሉ ድዩ?
 • ናይ ሕማም ጊዜ ብምውሳድካ ኣይኽፈለካን?
 • ኣብ ስራሕ ማህሰይቲ ኣጋጢምካን ንሕክምና ከፊልካ?

ኣብ ናይ ሰራሕተኛታትን ኢንዱስትርን ጥርዓን ናይ ምእታው መሰል ኣለካ፡፡

Tài xế cung cấp dịch vụ cho công ty dịch vụ đi chung xe, họ có các quyền và phúc lợi. Quý vị đã:

 • Bị từ chối một chi phiếu lương?
 • Không được trả lương khi nghỉ ốm?
 • Bị chấn thương khi làm việc và được chi trả hóa đơn bác sĩ?

Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại cho L&I.

為拼車公司提供服務之司機擁有權利和福利。您是否曾經:

 • 被拒絕支付工資?
 • 未支付獲得的有薪病假?
 • 於工作中受傷並支付了醫藥費?

您有權向L&I提起投訴

为拼车公司提供服务的司机拥有权力和福利。您是否曾经:

 • 被拒绝支付工资?
 • 病假期间未获得薪资?
 • 在工作中受伤并支付了医药费?

您有权向L&I提起投诉